Legacy - 100" Turbo Bushmaster - Blue/White/Yellow